https://abhar-electric.ir
https://abhar-electric.ir

مشخصات فنی و قیمت انواع اسیلوسکوپ

oscilloscope-on

مشخصات فنی و قیمت انواع اسیلوسکوپ آنالوگ و اسیلوسکوپ دیجیتال

اسیلوسکوپ دیجیتال    
GDS-1052U اسیلوسکوپ ۵٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۲۵۰MS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
GDS-1054B اسیلوسکوپ ۵٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار + ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
DSO-5070 اسیلوسکوپ ٧٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s تایوانMEGATEK  
 
 
DSO-2070 اسیلوسکوپ ٧٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s تایوانMEGATEK  
 
 
 
GDS-1072B اسیلوسکوپ ٧٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
GDS-2072E اسیلوسکوپ ٧٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
       
GDS-2072A اسیلوسکوپ ٧٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
   
MSO-2072E اسیلوسکوپ ٧٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
GDS-1074B اسیلوسکوپ ٧٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار + ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
GDS-2074E اسیلوسکوپ ٧٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار + ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
GDS-2074A اسیلوسکوپ ٧٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار + ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
   
MSO-2074E اسیلوسکوپ ٧٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار + ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
DSO-5100 اسیلوسکوپ ١٠٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s تایوانMEGATEK  
 
 
DSO-2100 اسیلوسکوپ ١٠٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s تایوانMEGATEK  
 
 
 
DSO-5100D اسیلوسکوپ ١٠٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s تایوانMEGATEK  
 
 
GDS-1102B اسیلوسکوپ ١٠٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
GDS-2102E اسیلوسکوپ ١٠٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
GDS-2102A اسیلوسکوپ ١٠٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
   
MSO-2102E اسیلوسکوپ ١٠٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
GDS-1104B اسیلوسکوپ ١٠٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار + ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
GDS-2104E اسیلوسکوپ ١٠٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار + ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
GDS-2104A اسیلوسکوپ ١٠٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
   
۲GS/s      
MSO-2104E اسیلوسکوپ ١٠٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار + ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
TDS-2014 C اسیلوسکوپ ١٠٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار+ ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s TEKTRONIX  
آمریکا )تولید درچین(  
   
DSO-5200 اسیلوسکوپ ٢٠٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s تایوانMEGATEK  
 
 
DSO-2200 اسیلوسکوپ ٢٠٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s تایوانMEGATEK  
 
 
GDS-2202E اسیلوسکوپ ٢٠٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
GDS-2202A اسیلوسکوپ ٢٠٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
   
MSO-2202E اسیلوسکوپ ٢٠٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
GDS-2204E اسیلوسکوپ ٢٠٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار + ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
GDS-2204A اسیلوسکوپ ٢٠٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار + ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
   
MSO-2204E اسیلوسکوپ ٢٠٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار + ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
TDS-2024 C اسیلوسکوپ ٢٠٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار+ ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s TEKTRONIX  
آمریکا )تولید در چین(  
   
GDS-2302A اسیلوسکوپ ٣٠٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
   
GDS-2304A اسیلوسکوپ ٣٠٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار + ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
   
GDS-3352 اسیلوسکوپ ٣۵٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار + ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۲.۵GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
GDS-3354 اسیلوسکوپ ٣۵٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار + ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۵GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
HMO-3522 اسیلوسکوپ ٣۵٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار+ ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۴GS/s ۴۵۵/٠٠٠/٠٠٠  
 
 
GDS-3502 اسیلوسکوپ ۵٠٠مگاهرتز ٢کانال دیجیتال حافظه دار+ ٢عدد پروب + سرعت نمونه برداری ۴GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
       
GDS-3504 اسیلوسکوپ ۵٠٠مگاهرتز ۴کانال دیجیتال حافظه دار+ ۴عدد پروب + سرعت نمونه برداری GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
اسیلوسکوپ دستی POLYSCOPE      
DSO-1060 اسیلوسکوپ دستی ۶٠مگاهرتز ٢کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری ۱GS/s تایوانMEGATEK  
 
 
DSO-8072E اسیلوسکوپ دستی ٧٠مگاهرتز ٢کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری ۱GS/s چینHANTEK  
 
 
 
GDS-207 اسیلوسکوپ دستی ٧٠مگاهرتز ٢کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
GDS-307 اسیلوسکوپ دستی ٧٠مگاهرتز ٢کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
DSO-1100 اسیلوسکوپ دستی ١٠٠مگاهرتز ٢کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری ۱GS/s تایوانMEGATEK  
 
 
DSO-8102E اسیلوسکوپ دستی ١٠٠مگاهرتز ٢کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری ۱GS/s چینHANTEK  
 
 
 
GDS-210 اسیلوسکوپ دستی ١٠٠مگاهرتز ٢کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
GDS-310 اسیلوسکوپ دستی ١٠٠مگاهرتز ٢کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری ۱GS/s GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
DSO-8152E اسیلوسکوپ دستی ١۵٠مگاهرتز ٢کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری ۱GS/s چینHANTEK  
 
 
 
DSO-1200 اسیلوسکوپ دستی ٢٠٠مگاهرتز ٢کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری ۱GS/s تایوانMEGATEK  
 
 
DSO-8202E اسیلوسکوپ دستی ٢٠٠مگاهرتز ٢کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری ۱GS/s چینHANTEK  
 
 
 
GDS-220 اسیلوسکوپ دستی ٢٠٠مگاهرتز ٢کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری + ۱GS/sدو عدد پروب GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
GDS-320 اسیلوسکوپ دستی ٢٠٠مگاهرتز ٢کاناله دیجیتال حافظه دار + سرعت نمونه برداری + ۱GS/sدو عدد پروب GW instek  
گودویل تایوان  
   
   
       
       
       

 

GDJB 902A Relay Protection  1024x1024 - مشخصات فنی و قیمت انواع اسیلوسکوپ