https://abhar-electric.ir
https://abhar-electric.ir

دسته بندی: اسیلوسکوپ

اسیلوسکوپ

اسیلوسکوپ یا اسیلوگراف دستگاهی است که در آزمایشگاه های فیزیک برای نمایش تغییرات ولتاژ سیگنال ها و شکل موج های متغیر در زمان به کار می رود و اغلب به شکل نموداری بر حسب زمان نمایش داده می شود. به کمک دستگاه می توان مشخصات یک شکل موج مانند : دامنه، طول موج، فرکانس، میزان اعوجاج و … را بر اساس واحد های درجه بندی شده و ضرایب سلکتور های اسیلوسکوپ به دست آورد. همچنین به راحتی می توان دو شکل موج متفاوت را با یکدیگر مقایسه کرد. میزان اختلاف فاز دو سیگنال را به وسیله اختلاف زمانی یا اختلاف منحنی لیساژور (X/Y) به دست آورد.

محصولات