https://abhar-electric.ir
https://abhar-electric.ir
فیلتر براساس قیمت:

دسته: اندازه گیری

اندازه گیری 

اندازه ‌گیری به انگلیسی : Measurement به مجموعه عملیاتی که انجام می‌شود تا اندازه یک کمیت فیزیکی براساس یکی از یکاهای قانونی (SI, FPS و…) تعیین شود، اندازه‌گیری گویند. (مانند اندازه‌گیری به وسیله کولیس، میکرومتر، خط‌کش، ترازو، دماسنج، سرعت‌سنج، ولت‌سنج، سختی سنج، زبری سنج، بادسنج، عمق‌سنج، زاویه سنج، رطوبت سنج یا فشارسنج. که این ابزار الات اندازه گیری به صورت ثابت و نصب شود شامل ابزار دقیق می شوند. ابزار اندازه‌ گیری دمای آب و فشار روغن این فرایند می‌تواند شامل برآورد اندازهٔ ویژگی‌های یک چیز، مانند طول درازا یا وزن  سنگینی آن نسبت به یکاهای اندازه‌گیری استاندارد، مانند متر و کیلوگرم است. مترولوژی نیز دانش بررسی اندازه‌گیری است.

هر نوع ویژگی فیزیکی را می‌توان با استفاده از وسایل اندازه‌گیری مناسب آن فرایند اندازه گرفت  کمّیت‌های فیزیکی، مانند مسافت، سرعت، انرژی، دما و زمان ازجملهٔ این ویژگی‌ها هستند. بنیان‌گذار اندازه‌گیری نوین، متیو لاسکی است.

آیا می‌توان پاسخی قاطع برای همه اندازه‌گیری‌ها داشته باشیم؟

در اندازه‌گیری‌ها پاسخ کامل یا مطلق نداریم. هر کسی که نتیجهٔ اندازه‌گیری خود را گزارش می‌کند، همواره بهترین برآورد خود را از مقدار اصلی، همراه با خطای اندازه‌گیری آن، ارائه می‌دهد. البته درستی اندازه‌گیری به سرشت جسمی که اندازه‌گیری می‌شود نیز وابسته است. از این‌رو، درستی همهٔ اندازه‌گیری‌ها، به‌دلیل محدودیت در دقت (تکرارپذیری آزمایش) و خطای برخاسته از سرشت سنج‌ابزار و جسم یا هر آنچه اندازه‌گیری می‌شود، محدود است.

از دیرباز، بشر برای اندازه‌گیری طول از ابزارهای قابل دسترس، که طبعاً این وسایل می‌توانند اعضای بدن انسان باشند، استفاده می‌نموده‌است. مثل طول پا، قدم، وجب، پهنای چهار انگشت و … معمولاً مقدار شاخص‌های فوق براساس طول اعضای بدن پادشاهان و حاکمان در اثر جنگ‌ها و سایر عوامل و ایجاد پادشاهی‌ها و حکومت‌های جدید، نوع شاخص‌ها و مقدار آن‌ها تغییر می‌یافته‌است.

محصولات